De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite: www.mtb2go.nl en op door de ons verzonden e-mail.

Gebruik van de internetsite
Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan MTB2GO niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. MTB2GO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van aan MTB2GO gelieerde rechtspersonen.

Cookies
Als je onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op je computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook wel ‘cookie’ genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om je bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Op basis van deze cookies kunnen wij tevens algemene en niet-persoonlijke informatie over je verzamelen. Cookies maken het ons ook mogelijk onze website op je interesse en voorkeur af te stemmen. Zij bevatten echter geen persoonlijke informatie zoals je naam of emailadres. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Intellectuele eigendomsrechten
De internetsite is eigendom van MTB2GO. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan MTB2GO of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MTB2GO mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Je mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Privacy
Alle door de gebruiker aan MTB2GO verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door MTB2GO aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van de website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden
MTB2GO behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de internetsite ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

E-mail
Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten worden ontleend tenzij ze is ondertekend door een geautoriseerde medewerker van MTB2GO. De informatie in de e-mail is vertrouwelijk en zou wettelijk beschermd kunnen zijn, en is slechts bestemd voor de ontvanger. Indien je niet de bedoelde ontvanger bent is enige vorm van openbaring, herdruk, verspreiding of elke andere actie in overeenstemming hiermee ongeoorloofd en zou dit onwettig kunnen zijn. Verwittigt alstublieft de verzender van de e-mail onmiddellijk indien je niet de bedoelde ontvanger bent.